KANCELARIA R+®               Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy

GerdAltmann/pixelio.de
Kancelaria działa od 2012 r.

Od września 2019 r. kancelaria posiada także biuro w Warszawie (zob. Kontakt).

Prawnicy kancelarii mają kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe. Opierają swoje kompetencje także na gruntownym przygotowaniu naukowym.

Osobą prowadzącą kancelarię jest prof. dr hab. Marcin Trzebiatowski, posiadający uprawnienia radcy prawnego (nr wpisu: Lb-1455), jak też rzecznika patentowego (nr wpisu: 3394). W zakresie usług radcy prawnego działalność kancelarii podlega Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie. Natomiast w zakresie usług rzecznika patentowego działalność kancelarii podlega Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych w Warszawie.

Mec. Marcin Trzebiatowski pełni również funkcję biegłego sądowego (przy Sądzie Okręgowym w Lublinie) w dziedzinie własności przemysłowej (zob. Biegły sądowy).

Ponadto mec. Marcin Trzebiatowski pełni funkcję arbitra w krajowych sądach polubownych (m.in. Sądzie Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji w Warszawie).

Mec. Marcin Trzebiatowski jest też prezesem Instytutu Ekspertyz Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych w Gdańsku.

Specjalizacją kancelarii jest obsługa przedsiębiorców. Koncentruje się ona na sprawach dotyczących ogólnej sfery działalności gospodarczej, funkcjonowania spółek, prawa konkurencji oraz prawa autorskiego i własności przemysłowej.

Kancelaria zajmuje się obsługą także osób prywatnych – w zakresie dochodzenia i ochrony ich praw osobistych i majątkowych, w tym w sprawach konsumenckich, ubezpieczeniowych i rodzinnych.

Dewizą kancelarii jest indywidulne podejście do potrzeb Klienta, przy starannym zbadaniu okoliczności dotyczącej Go sprawy i zaangażowaniu w reprezentowanie Jego interesów.

Podwójne kompetencje zawodowe kancelarii zapewniają – w określonych przypadkach – kompleksowość świadczonych przez nią usług.
© Marcin Trzebiatowski