KANCELARIA R+®               Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy

GerdAltmann/pixelio.de

KOMENTARZE:

 1. Prawo własności przemysłowej. Komentarz (red. J. Sieńczyło-Chlabicz), Warszawa 2020 (kom. do art. 120-129[1] oraz do art. 132[1]-134[1] i art. 136-137[1]).

MONOGRAFIE / OPRACOWANIA ZBIOROWE:

 1. Spółka z o.o. w organizacji, Lublin 2000;
 2. Spółka z o.o. w organizacji w Europie Zachodniej, Warszawa 2001;
 3. Spółka z o.o. w organizacji w praktyce notarialnej, Warszawa 2001;
 4. Wspólne prawo z rejestracji znaku towarowego (na tle konwencji paryskiej), w: Problemy prawa własności intelektualnej (red. J. Barta), Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej, z. 83, Kraków 2003;
 5. Miejsce posiedzeń organów spółek kapitałowych, z uwzględnieniem zasad prawa unijnego, Warszawa 2004;
 6. Obowiązek używania znaku towarowego w prawie polskim i międzynarodowym, w: Problemy prawa znaków towarowych (red. J. Barta), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004;
 7. Używacz uprzedni znaku towarowego (prawo polskie na tle prawnoporównawczym), w: Problemy prawa znaków towarowych (red. J. Barta), Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej UJ, z. 86, Kraków 2004;
 8. Obowiązek używania znaku towarowego. Studium z prawa polskiego na tle prawnoporównawczym, Warszawa 2007;
 9. Własność przemysłowa. Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich, Sądu Pierwszej Instancji i Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego z komentarzami (red. R. Skubisz), Warszawa 2008 (Rozdział IV. Używanie znaku towarowego, w tym tłumaczenie i komentarz do wyroku 15 w sprawie C-2/00 Hölterhoff [s. 248-264] oraz komentarz do wyroku 16 w sprawie C-371/02 Bostongurka [s. 271-280] i komentarz do postanowienia 17 w sprawie C-259/02 La Mer [s. 291-302]);
 10. Mieczysław Honzatko, w: Profesorowie Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (red. A. Dębiński, W.Sz. Staszewski, M. Wójcik), Lublin 2008 [s. 185-195];
 11. Orzecznictwo wspólnotowe i krajowe w sprawie obowiązku używania znaku towarowego, Warszawa 2010 (wyd. Polskiej Izby Rzeczników Patentowych);
 12. Obligatory trade mark use and case-law (Community and Polish case-law studies), Lublin 2010;
 13. Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego, w: Prawo handlowe XXI wieku. Czas stabilizacji, ewolucji czy rewolucji. Księga Jubileuszowa ku czci profesora Józefa Okolskiego (red. M. Modrzejewska), Warszawa 2010;
 14. Ochrona własności intelektualnej, w: Odpowiedzialność społeczna w innowacyjnej gospodarce (red. P. Kawalec, A. Błachuta), Lublin 2011 [s. 320-346];
 15. Wynalazek patentowalny, w: Podstawy naukoznawstwa, Tom 1 (red. P. Kawalec, P. Lipski, R. Wodzisz), Lublin 2011 [s. 327-339];
 16. System Prawa Prywatnego. Tom 14B. Prawo własności przemysłowej (red. tomu R. Skubisz), Warszawa 2012 (współautor, Rozdział XXXII: Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i w prawie Unii Europejskiej [współautor, s. 359-421]; Rozdział XXXIV: Uprawniony do znaku towarowego [s. 495-517]; Rozdział XXXIX: Prawo ochronne na znak towarowy [s. 765-810]; Rozdział XL: Wspólne prawo ochronne na znak towarowy [s. 811-856] i Rozdział XLI: Obowiązek używania znaku towarowego [s. 857-908]);
 17. Znak towarowy nielojalnego agenta (ocena orzecznictwa sądów administracyjnych), w: Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego (red. K. Klafkowska-Waśniowska, M. Mataczyński, R. Sikorski, M. Sokołowski), Warszawa 2012 [współautor, s. 355-384];
 18. Pominięcie cudzego dorobku naukowego jako naruszenie dóbr osobistych, czyli o wartościach w nauce, w: Abiit, non obiit. Księga poświęcona pamięci Księdza Profesora Antoniego Kościa (red. A. Dębiński, P. Stanisz, T. Barankiewicz, J. Potrzeszcz, W. Staszewski, A. Szarek-Zwijacz, M. Wójcik), Lublin 2013 [s. 841-854];
 19. O tempora! O mores! Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami. Analiza empiryczna na tle prawa konkurencji, w: Reddite ergo quae sunt Caesare Caesari et quae sunt Dei Deo. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Józefowi Krukowskiemu z okazji 50-lecia pracy naukowej (red. M. Sitarz, P. Stanisz, H. Stawniak), Lublin 2014 [s. 863-878];
 20. Metody nauczania typu "e-learning" a prawo autorskie - zagadnienia podstawowe, w: Działalność naukowo-dydaktyczna w świetle prawa autorskiego (red. W. Lis, G. Tylec), Lublin 2015 [s. 131-161];
 21. Sprzedaż łączona energii elektrycznej a prawa konsumenta - wybrane zagadnienia z praktyki usług telekomunikacyjnych, w: Sprzedaż konsumencka w teorii i praktyce. Problemy węzłowe (red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgóski, R. Biskup), Warszawa 2016 [s. 69-90];
 22. Innowacyjność jako płaszczyzna konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych w Polsce - rozważania ogolne, w: Współczesne wyzwania prawa energetycznego (red. M. Domagała, M. Ganczar, A. Kuś), Lublin 2016 [s. 109-127];
 23. Prawo konsumenta do żądania kontroli poprawności urządzenia pomiarowo-rozliczeniowego (uwagi na tle wyroku SN z 16.4.2015 r., III SK 24/14), w: Ochrona konsumenta na rynku usług (red. M. Jagielska, E. Sługocka-Krupa, K. Podgórski), Warszawa 2016 [s. 1-18];
 24. Umowa licencyjna "w sporze" o prawa własności intelektualnej, czyli o legitymacji procesowej czynnej licencjobiorcy, w: Prawo kontraktów (red. Z. Kuniewicz, D. Sokołowska), Warszawa 2017 [s, 500-521];

 25. Zakres przedmiotowy prawa ochronnego na wzór użytkowy - czyli o interpretacji zastrzeżeń ochronnych na tle art. 96 w zw. z art. 63 ust. 2 p.w.p., w: EXPERIENTIA DOCET. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple (red. P. Kostański, P. Podrecki, T. Targosz), Warszawa 2017 [s. 713-722];
 26. Dobra wiara w uzyskaniu prawa własności przemysłowej (na przykładzie znaku towarowego) - domniemanie czy jego brak?, w: 100 lat ochrony własności przemysłowej w Polsce. Księga jubileuszowa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, red. A. Adamczak, Warszawa 2018 [s. 1086-1109];

 27. Zakaz konkurencji w spółce i spółdzielni – działalność faktycznie wykonywana czy choćby potencjalna możliwość konkurowania?, w: IUS EST ARS BONI ET AEQUI. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Józefowi Frąckowiakowi, red. A. Dańko-Roesler, M. Leśniak, M. Skory, B. Sołtys, Wrocław 2018 [s. 1213-1232];
 28. Zła wiara jako podstawa unieważnienia praw własności przemysłowej innych niż znak towarowy – czy potrzeba deregulacji?, w: Księga Jubileuszowa z okazji 100-lecia Rzecznictwa Patentowego w Polsce, red. K. Czub, Warszawa 2018 [s. 163-175];
 29. O (bez)względności zakazu konkurencji członków rady nadzorczej spółdzielni - czy analogia do prawa spółek?, w: SOCIETATES ET OBLIGATIONES - tradycja, współczesność, przyszłość. Księga Jubileuszowa Profesora Jacka Napierały, red. A. Olejniczak, T. Sójka, Poznań 2018 [s. 651 -661];
 30. Forma dochodzenia przeprosin za oczywiście bezzasadne powództwo z tytułu nieuczciwej konkurencji (art. 22 ust. 1 uznk), czyli analogiczny problem jak z wnioskiem na podstawie art. 423 § 2 ksh, w: Prawo handlowe. Między teorią, praktyką a orzecznictwem. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Januszowi Strzępce, red. E. Zielińska, P. Pinior, P. Relidzyński, W. Wyrzykowski, M. Żaba, Warszawa 2019 [s. 545-554];
 31. Wykonanie obowiązku używania znaku towarowego w razie użycia łącznie kilku znaków (znaku złożonego) - w poszukiwaniu kryterium oceny, w: Znaki towarowe i ich ochrona, red. R. Skubisz, Warszawa 2019 [s. 341-363].

ARTYKUŁY CZASOPIŚMIENNICZE:

 1. Zakres i skutki stosowania art. 65 i art. 32 Układu Europejskiego (Próba oceny obowiązującej regulacji prawnej w dziedzinie produkcji, importu i zbytu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych), St.Pr. 1-4/1994 (współautor);
 2. Kontrowersje wokół oceny dopuszczalności pomocy państwowej w świetle art. 92 (87) TWE (na przykładzie tzw. sprawy Bremer Vulkan), KPP 1/2000;
 3. Wspólne znaki towarowe – pojęcie, naruszenie, ochrona, w: Naruszenie praw na dobrach niematerialnych. Materiały konferencyjne, Warszawa, 4-6 grudnia 2000 r. (Polska Izba Rzeczników Patentowych);
 4. Kościelne osoby prawne jako przedsiębiorcy rejestrowi (na przykładzie osób prawnych kościoła katolickiego), PPH 3/2002 (współautor);
 5. Spółdzielnia przed rejestracją w prawie niemieckim, KPP 4/2002;
 6. Spółdzielnia Europejska. Charakterystyka ogólna, KPP 3/2003 (współautor);
 7. Delegowanie członka rady nadzorczej spółki akcyjnej, PPH 7/2004;
 8. Sytuacja prawna spółdzielni przed rejestracją (z uwzględnieniem stowarzyszenia i fundacji przed rejestracją), KPP 1/2005;
 9. Wezwanie uprawnionego do znaku towarowego do dobrowolnego spełnienia żądania (art. 479 [12] § 2 k.p.c.), Prz.Sąd. 7-8/2005;
 10. Zasada „lustra” i inne problemy odwoływania członków organu spółki kapitałowej (na tle prawnoporównawczym), Pr.Sp. 1/2006;
 11. Prawo wspólnika spółki z o.o. do powoływania członków zarządu i uszczuplenie tego prawa w prawie niemieckim, austriackim i polskim, Pr.Sp. 4/2006;
 12. Odbywanie zgromadzeń w spółkach kapitałowych poza ich siedzibą, Mon.Pr. 2/2006;
 13. Granice działań likwidacyjnych w spółce kapitałowej (na przykładzie umowy pożyczki dla likwidatora), PPH 7/2006;
 14. Nabycie prawa do nazwy jako przeszkoda w rejestracji znaku towarowego, PPH 9/2007;
 15. Autor jako konsument – na przykładzie autora utworów prawniczych, Mon.Pr. 13/2008;
 16. Zdolność amortyzacyjna prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (przegląd opinii), Mon.Pod. 8/2008;
 17. Data rozpoczęcia amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy (1), Prz.Pod. 9/2008;
 18. Wydawnicza klauzula konkurencyjna – próba oceny na przykładzie umowy dla dzieł prawniczych, PPH 10/2008;
 19. Data rozpoczęcia amortyzacji prawa ochronnego na znak towarowy (2), Prz.Pod. 11/2008;
 20. Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (krytyka dotychczasowej praktyki), Mon.Pod. 11/2008;
 21. Czy przedsiębiorca w upadłości powinien to ujawnić?, Gaz.Pr. nr 245 z 16 grudnia 2008 r.;
 22. Dyrektywa o znakach towarowych po „liftingu”, Mon.Pr. 1/2009 (współautor);
 23. Naruszenie cudzego prawa (do znaku) jako przeszkoda w udzieleniu lub przyczyna unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy, Mon.Pr. 7/2009;
 24. Znak towarowy dla eksportu (importu) towarów – znak dla towarów czy dla usług?, Rzecz.Pat. 2/2009;
 25. Znak towarowy dla „spółki cywilnej” – wybrane problemy, Pr.Sp. 11/2009;
 26. Znak towarowy dla nielojalnego agenta a znak uzyskany w złej wierze, PPH 12/2009;
 27. Podstawa prawna rozwiązania z ważnego powodu spółki jawnej składającej się z dwóch wspólników, Pr.Sp. 3/2010;
 28. Art. 161 PrWłPrzem a art. 6 septies Konwencji – niezgodność z prawem wspólnotowym?, Mon.Pr. 8/2010;
 29. Zawieszenie postępowania w trybie art. 97 § 1 pkt 4 kpa ze względu na inne postępowanie prowadzone przez ten sam organ (na tle spraw z zakresu prawa własności przemysłowej), Mon.Pr. 13/2010 (współautor);
 30. Dwuosobowa spółka jawna – rozwiązanie przez sąd czy przez wypowiedzenie umowy?, Pr.Sp. 7-8/2010;
 31. Oznaczenie geograficzne jako znak towarowy w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych, Glosa 3/2010 (współautor);
 32. Pojęcie „rzeczywistego” używania znaku towarowego (orzecznictwo krajowe na tle orzecznictwa unijnego), EPS 9/2010;
 33. Obowiązek używania znaku towarowego, Studia Prawa Prywatnego 3-4/2010;
 34. Od kiedy firma spółki handlowej z dodatkiem „w likwidacji”?, Pr.Sp. 12/2010;
 35. Ochrona niezarejestrowanego znaku towarowego według przepisów pwp – tylko znak powszechnie znany, czy także znak renomowany? (na tle orzecznictwa sądowoadministracyjnego), Rz.Pat. 3/2010;
 36. Znaki towarowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej, Studia Prawa Prywatnego 1-2/2010 (współautor);
 37. Wspólne prawo ochronne na znak towarowy, Studia Prawa Prywatnego 1-2/2010;
 38. Treść i zakres prawa z rejestracji znaku towarowego, Studia Prawa Prywatnego 1-2/2010;
 39. Język polski jako język urzędowy a czynności kontrolne NIK, Kontrola Państwowa 1/2011;
 40. Zasada wykonywania czynności urzędowych w języku polskim, Przegląd Legislacyjny 1/2011;
 41. Udzielenie prawa na znak towarowy a zakres działalności zgłaszającego/ uprawnionego – czyli o skutkach traktatu singapurskiego, PPH 2/2011;
 42. Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego a znak renomowany – czy brak spójności w orzecznictwie sądowoadministracyjnym?, Mon.Pod. 2/2011;
 43. Inny niż likwidacja sposób zakończenia działalności spółki – co, jak, kiedy?, Pr.Sp. 3/2011;
 44. Autorskoprawny status znaku towarowego (przegląd doktryny), Mon.Pr. 5/2011;
 45. Podatki dochodowe. Amortyzacja prawa do niezarejestrowanego znaku towarowego (Wyjaśnienia i Interpretacje), Prz.Pod. 4/2011;
 46. Forma uzgodnienia nielikwidacyjnego trybu zakończenia działalności handlowej spółki osobowej (doktryna polska na tle doktryny niemieckiej); PPH 5/2011;
 47. Wynagrodzenie dla wspólnika spółki jawnej za usługi związane z prowadzeniem jej spraw, Pr.Sp. 10/2011;
 48. Parafia a działalność gospodarcza, Monitor Prawny Proboszcza 2/2011;
 49. Status proboszcza jako zarządzającego cmentarzem parafialnym, Monitor Prawny Proboszcza 4/2012;
 50. Zasada konkurencji w zakresie usług pogrzebowych na cmentarzu wyznaniowym – cz. I, Monitor Prawny Proboszcza 5/2012;
 51. Zasada konkurencji w zakresie usług pogrzebowych na cmentarzu wyznaniowym – cz. II, Monitor Prawny Proboszcza 6/2012;
 52. Komercjalizacja domeny publicznej w prawie znaków towarowych – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych, Glosa 3/2012, oraz w: Domena publiczna – troska o prawa podstawowe? (red. P. Fajgielski, P. Potakowski), Lublin 2013 [s. 109-154];
 53. Uchylanie się od zawarcia umowy przyrzeczonej a dopuszczalność modyfikacji umowy przedwstępnej - przegląd orzecznictwa, Glosa 3/2014;
 54. Zarzut nieużywania wcześniejszego znaku wspólnotowego w postępowaniu przed Urzędem Patentowym RP, EPS 11/2014.
 55. Zawieszenie postępowania o naruszenie prawa własności przemysłowej ze względu na postępowanie o jego unieważnienie (na tle orzecznictwa), Prz.Sąd. 7-8/2015;
 56. Oferta i reklama jako forma rozpowszechniania utworu w świetle art. 4 ust. 1 dyrektywy 2001/29/WE – oczywistość czy dylemat?, w: Prawo autorskie - aktualne problemy i perspektywy rozwoju, RPEiS 2/2015 (nr specjalny);
 57. "Awareness” of the use of a subsequent trademark as a condition of loss claims for violation of the law to the earlier trademark due to tolerate – polish law on the background of the comparative, RoCL 2/2016 (Vol. 25);
 58. Ochrona prawa do prywatności "osoby zamożnej", PPH 5/2017 (współautor);
 59. Roszczenia odszkodowawcze w prawie autorskim na zakręcie, Dz.Gaz.Pr. 2017, nr 240 z 12 grudnia 2017 r., s. B7 - dod. Firma i prawo (współautor);
 60. Ograniczenie skutków rejestracji znaku towarowego przez prawo do swobody wyrażania opinii, w tym do ekspresji artystycznej - problem regulacji prawnej UE, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4/2017;
 61. Roszczenia autorskie: a jednak jednokrotność, Dz.Gaz.Pr. 2018, nr 22 z 31 stycznia 2018 r., s. B6 - dod. Firma i prawo (współautor);
 62. Narzędzie ochrony, które stało się narzędziem walki z konkurentami, Dz.Gaz.Pr. 2018, nr 57 z 21 marca 2018 r., s. B4 - dod. Firma i prawo (współautor);
 63. Sądy nie powinny karać biegłych za ich kompetencje, Dz.Gaz.Pr. 2018, nr 88 z 8 maja 2018 r., s. B5 - dod. Firma i prawo (współautor);
 64. Przeciętny konsument jako kryterium odróżniania towarów i usług przy stawce podatku VAT - krytyczna analiza krajowego orzecznictwa (cz. 1), Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 6/2018, s. 64-70;
 65. Przeciętny konsument jako kryterium odróżniania towarów i usług przy stawce podatku VAT - krytyczna analiza krajowego orzecznictwa (cz. 2), Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 7/2018, s. 63-73;
 66. When hostess makes a difference in off-premises contract? - Commentary to order of the CJEU of 17.12.2019, C-465/19, B&L Elektrogeräte, St.Pr.KUL 4/2020, s. 137-157;
 67. Uwarunkowania prawne oznakowania towarów na rynku UE oznaczeniem typu "Made in" (cz. 1), PUG 2/2021, s. 2-11;
 68. Uwarunkowania prawne oznakowania towarów na rynku UE oznaczeniem typu "Made in" (cz. 2), PUG 3/2021, s. 28-39.
GLOSY / KOMENTARZE:

 1. Odwołanie i ponowne powołanie członków rady nadzorczej spółki akcyjnej – glosa do wyroku SN z 21.01.2005 r. (I CK 505/04), Glosa 3/2006;
 2. Używanie znaku towarowego w postaci odmiennej od zarejestrowanej jako przesłanka ochrony znaku – glosa do wyroku Sądu Pierwszej Instancji WE z 23.02.2006 r. w sprawie T-194/03 Bainbridge, EPS 10/2006;
 3. Zwrot kosztów w razie odstąpienia przez nabywcę od umowy timesharingu – glosa (analiza na tle wyroku SN z 23.3.2005 r., I CK 586/04 i dyrektywy 94/47), Mon.Pr. 23/2006;
 4. Zaskarżenie uchwały przez wspólnika (akcjonariusza) wyłączonego z głosowania – komentarz do uchwały SN z 9.2.2005 r., III CZP 82/04, Mon.Pr. 17/2007;
 5. Obowiązek używania znaku towarowego – glosa do wyroku ETS z 14.06.2007 r. w sprawie C-246/05 Häupl, EPS 11/2007;
 6. Koncepcja „degeneracji” znaku towarowego – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9.03.2005 r. (II GSK 8/05) i do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6.10.2005 r. (II GSK 120/05), Glosa 2/2008;
 7. Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 kwietnia 2008 r., II GPS 1/08, OSP 1/2009, poz. 3 (współautor);
 8. Prawo do niezarejestrowanego znaku towarowego jako składnik przedsiębiorstwa (krytyka wyroków WSA i NSA w Warszawie), Rejent 5/2009;
 9. Obowiązek używania znaku towarowego a nieodpłatne oferowanie upominków promocyjnych – glosa do wyroku ETS z 15.01.2009 r. w sprawie C-495/07 „Silberquelle”, Mon.Pr. 14/2009;
 10. Używanie znaku towarowego przez stowarzyszenie non profit – glosa do wyroku ETS z 9.12.2008 r. w sprawie C-442/07 „Radetzky”, EPS 9/2009;
 11. Wolność działalności gospodarczej jako podstawa interesu prawnego w sprawie o unieważnienie prawa na znak towarowy – glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23.10.2008 r. (II GSK 385/08), Glosa 3/2009;
 12. Tryb zmiany umowy spółki z o.o. w organizacji - glosa do postanowienia SN z 25.02.2009 r. (II CSK 489/08), Glosa 1/2010;
 13. Wyczerpanie prawa do znaku towarowego a naruszenie umowy licencyjnej przez sprzedaż dyskontom towarów prestiżowych – glosa do wyroku ETS z 23.04.2009 r. w sprawie C-59/08 Copad, EPS 6/2010;
 14. Postępowanie w sprawie sprzeciwu contra postępowanie o wygaśnięcie – glosa do wyroku SPI z 10.12.2009 r. w sprawie T-27/09 Stella, EPS 7/2010;
 15. Słowny znak towarowy jako utwór prawnoautorski – glosa do wyroku SN z 22.6.2010 r., IV CSK 359/09, Glosa 1/2011;
 16. Artykuł 5 k.c. versus art. 991 § 1 k.c., czyli o dopuszczalności całkowitego pozbawienia prawa do zachowku z powodu postawy moralnej uprawnionego względem zobowiązanego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 11.07.2012 r. (I CSK 75/12), Glosa 2/2013;
 17. Dowód na publiczne udostępnienie wzoru przemysłowego wykluczające jego nowość lub indywidualny charakter - uwagi na tle wyroku Sądu z 27.02.2020 r., T-159/19, Bog-Fran sp. z o.o. sp.k. przeciwko Urzędowi Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, ZNUJ Prace z Prawa Własności Intelektualnej 4/2020, s. 82-106.

RECENZJE / NOTY BIBLIOGRAFICZNE:

 1. Erhardt Gralla: Gesellschaftsrecht in Polen. Eine Einführung mit vergleichenden Tabellen, München 1994, wyd. Rehm, PiP 10-11/1995 (recenzja);
 2. Handelsgesellschaften in Osteuropa, Red. Erhardt Gralla, Hans J. Sonnennberger, seria: Praxis des Handels- und Wirtschaftsrechts (z. 4), München 1994, wyd. C.H. Beck, PiP 12/1995 (nota bibliograficzna).
© Marcin Trzebiatowski