KANCELARIA R+®               Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy

GerdAltmann/pixelio.de
Formy działań, w których, świadczone są usługi przez kancelarię, są następujące, w szczególności:
1) doradztwo przedprocesowe, okołoprocesowe i poprocesowe,
2) opracowywanie pism procesowych,
3) sporządzanie umów, porozumień, ugód oraz innych uzgodnień pisemnych,
4) opracowywanie opinii prawnych,
5) zastępstwo prawne, w tym procesowe i arbitrażowe (zob. szerzej w osobnej zakładce),
6) szkolenia (zob. szerzej w osobnej zakładce).

Przedmiot działań, w których świadczone są usługi przez kancelarię w ramach w/w form, koncentruje się na następujących dziedzinach spraw, w szczególności:
a) w przypadku przedsiębiorców:
- ochrona dóbr osobistych i majątkowych, w tym prawa do firmy i praw autorskich,
- prawo konkurencji, w tym prawo reklamy i porozumień konkurencyjnych,
- prawo spożywcze, w tym bezpieczeństwo i znakowanie żywności,
- prawo farmaceutyczne, w tym znakowanie i reklama leków,
- prawo prasowe, w tym tytuły prasowe,
- prawo koncesyjne, w tym zezwolenia i licencje na działalność gospodarczą,
- patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne i domeny internetowe,
- prawo spółek, w tym zakładanie, funkcjonowanie i likwidacja spółek,
- prawo fundacyjne oraz prawo stowarzyszeń,
- transakcje cywilnoprawne, w szczególności zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów oraz dochodzenie i obrona przed dochodzonymi roszczeniami umownymi,
- wszelkie inne sprawy związane w prowadzeniem działalności gospodarczej, w tym szczególne kwestie celne i podatkowe.
b) w przypadku osób prywatnych:
- ochrona dóbr osobistych i majątkowych, w tym praw autorskich i prawa do wizerunku,
- ochrona praw konsumentów,
- sprawy pracownicze,
- sprawy rodzinne,
- sprawy spadkowe,
- sprawy lokalowe,
- sprawy rozliczeniowe i odszkodowawcze,
- sprawy ubezpieczeniowe,
- transakcje cywilnoprawne, w szczególności zawieranie, wykonywanie i rozwiązywanie umów oraz dochodzenie i obrona przed dochodzonymi roszczeniami umownymi,
- wszelkie inne sprawy związane z korzystaniem z praw cywilnych oraz publicznych.

Kancelaria jest wyspecjalizowana m.in. w sporach o nazwy domen internetowych, w tym w postępowaniu o stwierdzenie naruszenia - przez umowę o rejestrację i utrzymywanie danej domeny - praw osób trzecich.

Pracownicy kancelarii mają również doświadczenie w prawie budowlanym, w tym w prowadzeniu sporów administracyjnych i sądowych dotyczących inwestycji budowlanych, w szczególności projektów budowlanych i projektów zagospodarowania działki,

Usługi świadczone przez kancelarię obejmują także pomoc w sprawach mandatowych, w szczególności z tytułu naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym, prowadzonych w sądach karnych w trybie postępowania o wykroczenia.
© Marcin Trzebiatowski