KANCELARIA R+®               Marcin Trzebiatowski Radca i Rzecznik Patentowy

GerdAltmann/pixelio.de
Kancelaria realizuje bez ograniczenia, w zakresie prowadzonych przez siebie spraw, funkcję pełnomocnika: procesowego lub nieprocesowego.

Powyższa funkcja jest wykonywana w ramach różnych form pełnomocnictwa: ogólnego, szczególnego lub dotyczącego określonego rodzaju spraw.

Kancelaria przyjmuje pełnomocnictwa również w odniesieniu do spraw zewnętrznych – na zasadzie substytucji.

Funkcja pełnomocnika może być realizowana przez kancelarię w trybie stałym, a także doraźnym, w tym też w zakresie monitorowania sytuacji procesowej Klienta w danym sądzie lub urzędzie.

Zastępstwo procesowe obejmuje reprezentację Klienta w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym, a także sądami administracyjnymi i urzędami. Zastępstwo jest podejmowane przez kancelarię również w postępowaniu mediacyjnym oraz arbitrażowym.

Ponadto funkcja reprezentowania Klienta jest wykonywana także w zaresie spraw i interesów pozaprocesowych, np. w organach różnych podmiotów prawa lub instytucji, na ich zgromadzeniach lub zebraniach itd.

Wszelkie informacje o stanie prowadzonych spraw lub przyjętych spraw doraźnych są Klientowi przekazywane na bieżąco, z wszechstronnym wyjaśnieniem na piśmie podejmowanych czynności.

Kancelaria każdorazowo z determinację wykonuje swoje działania w procesowym, jak i pozaprocesowym reprezentowaniu praw i interesów swojego Klienta.
© Marcin Trzebiatowski